Privacyverklaring

Architecten aan huis respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en adviseurs. Uw persoonsgegegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk door Architecten aan huis behandeld.
De op onze website www.architectenaanhuis.nl gepubliceerde privacyverklaring is de meest recente verklaring en de enige die van toepassing is.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Architecten aan huis, gevestigd te Elektroweg 11-Z te Rotterdam, KvK-nummer 64845184.

Verzamelen van persoonsgegevens
Wanneer u het contactformulier invult op www.architectenaanhuis.nl worden uw gegevens verzameld op een mailadres die alleen toegankelijk is voor de eigenaren.
Architecten aan huis verzamelt alleen de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en projectomschrijving. Bovenstaande gegevens zullen ook worden verzameld als u telefonisch contact opneemt, of via e-mail.

Van een overeenkomst is sprake na ondertekening van de offerte en/of betaling van de startfactuur. Hiervoor worden de persoonsgegevens bewaard in onze klantenadministratie.

Alle door u zelf verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig en in overeenstemming met de wet gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens
Architecten aan huis verwerkt alleen de door u zelf aan ons verstrekte persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze adviezen en diensten. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
• voorletters, voor- en achternaam;
• woonadres;
• e-mailadres;
• mobiel telefoonnummer.

De doelen van de verwerking door ons van uw persoonsgegevens zijn:
• het in contact met u treden;
• het uitvoeren van een zo goed mogelijke dienstverlening naar u toe;
• het leveren van diensten aan u;
• het onderhouden van relaties met u;
• het voor u in gang zetten en begeleiden van (bouwvergunnings-)procedures;
• het afhandelen van betalingen van of aan u.

Verwerking van gevoelige persoonsgegevens
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, wordt van particuliere opdrachtgevers het burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Deze wordt niet bewaard in onze administratie.

Registratie persoonsgegevens
Architecten aan huis gaat zorgvuldig met uw persoonsgegeven om. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een met een wachtwoord beveiligd elektronisch register. Alleen de eigenaren, Debora Reis en Liesbeth van Meerkerk, zijn daartoe gemachtigd.
Bij een overeenkomst zijn de persoonsgegevens, zoals naam en woonadres, op onze tekeningen of de bouwcontracten vermeldt. Deze stukken worden in de projectadministratie bewaard.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Op grond van artikel 13, lid 2 sub b van de AVG heeft u recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. Tevens mag u deze door ons laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Architecten aan huis en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop een adres staat vermeld waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na uw verzoek krijgt u reactie op uw verzoek. Desgewenst kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Bewaartermijn gegevens
De door ons verwerkte en geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard: dit geschiedt tijdens de termijn dat we onze diensten aan u leveren tot uiterlijk tien jaar na beëindigen van de relatie.

Het delen van gegevens met derden
Architecten aan huis verkoopt niet uw gegevens aan derden. Architecten aan huis deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dat in het kader van het uitoefenen van onze diensten wenselijk is, of indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Den Haag is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze verklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contactgegevens
Met deze disclaimer en privacy verklaring willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met Liesbeth van Meerkerk opnemen, via info@architectenaanhuis.nl of 06-41852245.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 21 mei 2018 tot nader order.